Cargo Packaging Rules

І. Definicje

Zawarte w niniejszych Zasadach definicje i pojęcia są używane w znaczeniu, stosowanym w Umowie przewozu i świadczeniu innych usług (dalej – Umowa) i załącznikach do niej oraz dodatkowo w następującym znaczeniu.

Ładunek (odprawa) - wszystkie przedmioty od momentu przyjęcia do transportu do przekazania odbiorcy ładunku.

Nadawca ładunku – dowolna osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje przewoźnikowi ładunek do transportu.

Odbiorca ładunku – dowolna osoba fizyczna lub prawna, dokonująca przyjęcie ładunków, sporządzająca dokumenty przewozowe oraz rozładunek pojazdów w sposób przewidziany przepisami.

Oznakowanie - konieczne napisy, obrazy i oznaczenia warunkowe, przedstawione na opakowaniu, etykietach lub samym towarze, który jest ładowany do należytego transportu oraz dostarczenia ładunku do obiorcy.

Pakowanie – formowanie i łączenie ładunków w powiększoną jednostkę załadowczą, zapewniające podczas dostawy w określonych warunkach ich całość, bezpieczeństwo oraz pozwala na mechanizację pracy załadowczo-wyładowczej i magazynowej.

Przewoźnik – Wykonawca w ramach Umowy.

Tara – główny element opakowania, który jest wyrobem do lokowania produktów.

Klient zobowiązuje się poinformować Nadawcę ładunku o Zasadach pakowania ładunków dla przyjmowania do przewozu, oraz w przypadku uszkodzenia ładunków, przekazanych do transportu w opakowaniu, które nie spełniają niniejsze Zasady, przedstawić wszystkie roszczenia związane z uszkodzeniem ładunków Nadawcy.

ІІ. Zamawiając usługi transportu, Klient potwierdza, że jest zaznajomiony z następującym, oraz zapoznał Nadawcę ładunku:

1. Przewoźnik transportuje ładunki kombinowane (skonsolidowane) zarówno różnych rodzajów i gatunków, jak i różnych nadawców ładunków.

2. Ładunki są transportowane pojazdami z niekontrolowanymi warunkami temperaturowymi oraz brakiem specjalistycznego sprzętu dla niektórych rodzajów ładunków (w przypadku, jeżeli podobny specjalistyczny sprzęt nie został z góry ustalony z przewoźnikiem).

3. W przypadku braku opakowania lub zastosowania opakowania niezgodnego z właściwościami ładunku, ustalonymi wymaganiami Przewoźnika, ostatni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia (uderzenie, rozbicie, deformacja, przeciek) ładunku.

4. W przypadku zastosowania tary i opakowania niezgodnego z właściwościami ładunku, jego masą lub ustalonymi standardami, warunkami technicznymi i Zasadami pakowania, przewoźnik nie odpowiada za wszystkie możliwe negatywne konsekwencje dla całości i bezpieczeństwa ładunku.

5. W przypadku, jeżeli ładunek zawierał substancje toksyczne, radioaktywne lub chemiczne, kwasy i inne niebezpieczne związki, o których Klient/Nadawca ładunku nie ostrzegł, ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, wyrządzone ładunkom, należącym do osób trzecich, które były transportowane lub przechowywane razem z ładunkiem innych Nadawców ładunków oraz Przewoźnikowi i kierowcom pojazdu.

6. Przewoźnik ma prawo do odmowy transportu ładunku, jeżeli nie jest on opakowany zgodnie z niniejszymi Zasadami, jednakże jest to prawo, a nie obowiązek Przewoźnika.

ІІІ. Ogólne wymagania dotyczące opakowania ładunków

Ładunek musi być dostarczony do transportu zgodnie z wymaganiami Przewoźnika, nawet w przypadku, jeżeli ładunek został dostarczony do transportu w opakowaniu zakładu produkcyjnego i jest zgodny z GOSTami/TU producenta. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy GOSTem/TU producenta a niniejszymi Zasadami, przewagę mają Zasady pakowania ładunków do przyjęcia do transportu Aero-Express Sp. z o.o.

1. Rodzaj opakowania musi być zgodny z właściwościami ładunku.

2. Opakowanie musi zapewniać pełne bezpieczeństwo ładunku podczas jego transportu z uwzglednieniem zautomatyzowanych prac załadowczo-wyładowczych.

3. Opakowanie musi być zgodne z warunkami klimatycznymi.

4. Opakowanie musi być zgodne z wymaganiami odprawy celnej.

5. Opakowanie może realizować cele reklamowe.

6. Przy wyborze opakowania należy uwzględniać sposób, odległość i czas trwania transportu, możliwość powtarzanego załadowania ładunku, tryb temperaturowy oraz wilgotność podczas transportu, porę roku (warunki pogodowe), kompatybilność z innymi ładunkami.

7. Charakter opakowania musi być zgodny z rodzajem ładunku, ładownością pojazdu, profilem i stanem drogi oraz innymi warunkami.

8. Opakowanie do przewozu ładunków, które wymagają chłodzenia lub intensywną wentylację powietrza, musi posiadać lumeny.

9. Wkładki wewnątrz tar powinny zostać ustanowione szczelnie oraz nie zawierać pustych przestrzeni.

10. Na pudełkach nie powinno być żadnego starego oznakowania ładunku i znaków manipulacyjnych, które nie są zgodne z zawartością.

11. Ładunki niebezpieczne muszą mieć tarę certyfikowaną.

12. Metalowa, szklana, ceramiczna, drewniana, plastikowa i inna tara musi w pełni zapewniać bezpieczeństwo zawartości oraz chronić ładunek przed przeciekaniem, rozlewem lub rozsypaniem się zawartości.

13. Ładunki, wymagające specjalnych warunków przechowywania i transportu, muszą mieć odpowiednie oznakowania, znaki manipulacyjne oraz nakazową instrukcję ich obsługi.

14. Wyroby ze szkła i ceramiki są przyjmowane szczelnie zapakowanymi w drewnianych skrzynkach z wykorzystaniem uszczelek wewnętrznych.

15. Ładunek powinien być zapakowany z uwzględnieniem jego szczególnych cech w ten sposób, żeby podczas (transportu, załadowania z wykorzystaniem automatycznego sprzętu załadowczo-wyładowczego, itd.) zostało zapewnione jego bezpieczeństwo oraz wykluczona możliwość uszkodzenia innego ładunku.

IV. Oznakowanie ładunków

1. Przy podawaniu ładunków, wymagających specjalnego traktowania podczas prac załadowczych i przechowywania, na wszystkich miejscach ładunkowych dodatkowo powinno być specjalne oznakowanie – napis „W GÓRĘ”, „SZKŁO”, „OSTROŻNIE”, „OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE”, „nie umieszczać płaską stroną w dół”. Odpowiedzialność za brak specjalnego oznakowania i jego konsekwencje ponosi Klient/Nadawca ładunku.

2. Oznakowanie powinno być przeprowadzone przez jeden z następujących sposobów:

- bezpośrednio przez naniesienie znaków na miejscu ładunkowym;

- za pomocą etykiet.

V. Osobliwości pakowania określonych ładunków

1. Ładunki ciężkie i ponadgabarytowe.

Do ładunków ciężkich i ponadgabarytowych należą ładunki o wadze ponad 70,00 kg. Podczas pakowania ładunki te są umieszczane w sztywnych pojemnikach lub skrzyniach drewnianych oraz zostają zamontowane na palecie. Ładunki te w kolejności obowiązkowej wymagają stosowanie uszczelek wewnętrznych i materiału amortyzacyjnego, specjalnych narzędzi oraz mocowań. Pojemniki i skrzynie powinny być obciągane na końcach taśmą metalową, połączoną „w zamek”.

2. Tkaniny, towary konsumpcyjne, odzież, obuwie.

Ładunki te są pakowane: w sztywne opakowanie (skrzynki ze sklejki oraz desek), miękkie przedmioty mogą być zapakowane w półsztywne opakowanie (sprasowane bele z wykorzystaniem desek).

Przy pakowaniu w półsztywne opakowanie bele należy pokrywać ze wszystkich stron jedną warstwą papierem do pakowania oraz jedną warstwą tkaniny do pakowania tak, żeby w pełni zabezpieczyć włożenie bel przed zanieczyszczeniem, zepsuciem, utratą wyglądu zewnętrznego.

Skrzynki z zapakowanym obuwiem są obciągane na krzyż dwoma taśmami metalowymi o grubości od 0,4 mm i szerokości od 20 mm lub drutem o średnicy co najmniej 4,0-4,5 mm oraz plombowane. Na stronie każdej skrzynki z obuwiem są naklejane etykiety z oznakowaniem.

3. Towary gospodarcze.

Do towarów gospodarczych należą naczynia szklane, porcelanowe, fajansowe, sztućce metalowe i noże, wyroby hydrauliczne, itd. Wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, ceramiki, itd. powinny być pakowane w zależności od rodzaju wyrobu, w kartonowym pudełku z komórkami dla każdej jednostki towaru, także dodatkowo w drewnianą ramę z usztywniaczami lub opakowaniu z tektury falistej z uszczelkami piankowymi oraz uszczelnione wiórami drewnianymi, styropianem lub innym uszczelnieniem. Opakowanie jest obciągane taśmą metalową oraz należycie oznakowane.

Skrzynie ze sztućcami są pakowane w szczelnie zbite skrzynie drewniane z włożonym papierem wodoodpornym. Skrzynie do pakowania są obciągane na końcach taśmą metalową do pakowania, połączonej i przybitej gwoździami do skrzyni. Wyroby plastikowe, metalowe, emaliowane są pakowane na paletach warstwami nie więcej niż dwie warstwy według wysokości. Każda warstwa jest obkładana opakowaniem z tektury falistej oraz cała paleta jest szczelnie pakowana folią stretch.

4. Metale i wyroby metalowe należy przekazywać do transportu zapakowanymi:

- blachy metalowe – zamocowanymi na palecie, przy tym kąty muszą być zabezpieczone przez płyty drewniane w celu uniknięcia deformacji;

- pręty stalowe, kątowniki, ceowniki - w stosach po profilach na drewnianych okładzinach;

- liny stalowe - skręcone w zwojach lub nawinięte na bęben;

- siatki rolkowe - związanymi miękkim drutem wiążącym; siatki płaskie – związanymi w opakowania;

- nity, śruby, nakrętki, podkładki, śruby - zamkniętymi w twardym opakowaniu;

- elektrody – owiniętymi w papier oraz umieszczonymi w skrzyniach;

- drut do spawania automatycznego – skręconymi w zwojach, zawiniętymi papierem wodoodpornym i zapakowanymi w twardą tkaninę, mat lub w skrzynie.

Rury muszą być szczelnie zapakowane w opakowania, silnie związane drutem metalowym w co najmniej dwóch miejscach lub w skrzyniach.

Profile (drewniane, plastikowe, metalowe). Meble, wyroby z drewna.

Profile powinny być pakowane w folię ochronną bąbelkową i sztywne opakowanie z tektury falistej (lub podwójna warstwa mniej sztywnego opakowania z tektury falistej) oraz owinięte folią stretch lub taśmą klejącą. Transport mebli, wyrobów z drewna (fasady, itd.) jest dokonywany w opakowaniu z usztywnieniami, wyposażonym w uszczelki wewnętrzne, z odpowiednim oznakowaniem. Kąciki ram okiennych, drzwiowych, blatowych, składanych części mebli powinny być zamknięte osłonami zabezpieczającymi. Szkło i panele drzwiowe powinny być zamknięte płytą pilśniową, opakowaniem z tektury falistej lub ich zamiennikami. Cała konstrukcja powinna być obciągnięta folią stretch, taśmą metalową lub klejącą. Poza tym, należy ich owinąć papierem wodoodpornym. Jeśli okna/drzwi są wyposażane w ramę drzwiową/okienną, należy owinąć ramę taśmą metalową.

6. Maszyny, urządzenia, towary przemysłowe.

Do maszyn (urządzeń) należy sprzęt produkcyjny i przemysłowy, części zamienne, detali do nich, generatory, odkurzacze elektryczne, pralki, maszyny do szycia, lodówki, silniki elektryczne, sprzęt elektryczny, itd.

Towary te należy przekazywać do transportu w opakowaniu producentów, jednak maszyny i urządzenia w każdym razie muszą być zamknięte w twardych pojemnikach lub skrzyniach drewnianych, które są mocowane do palet, z obowiązkowym stosowaniem uszczelek wewnętrznych. Przy pakowaniu towarów przemysłowych w sztywne opakowanie, skrzynie powinny być obciągane na końcach taśmą metalową, połączoną „w zamek”. Opakowanie musi posiadać oznakowanie oraz wyraźne napisy „OSTROŻNIE”, „OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE”, „W GÓRĘ”, „Urządzenie elektryczne”, itd.

7. Ładunki płynne.

Zbiorniki do ładunków ciekłych (beczki, bębny, puszki, wiadra, itd.) są szczelnie zamykane pokrywą z uszczelką gumową lub papierową oraz plombowane przez nadawcę ładunku. Bębny i inne zbiorniki należy zamykać w solidnym opakowaniu, chronić przed przeciekiem, i uszczelniać wiórami drewnianymi lub innymi miękkimi wypełniaczami, słoiki i tubki są pakowane w skrzynie tekturowe lub drewniane.

8. Kauczuk, guma, wyroby gumowe.

Kauczuk jest transportowany w belach, skrzyniach, workach. Guma i wyroby gumowe, należące do dóbr konsumpcyjnych (obuwie, zabawki, wyroby medyczne, galanteria, itd.) są pakowane w skrzynie drewniane.

Wyroby gumowe dla celów przemysłowych i transportu są pakowane w bele, worki, skrzynie.

9. Brudny ładunek: produkty przemysłowe z otwartymi częściami w fabrycznym smarowaniu, oleju opałowym, z wykorzystaniem środków konserwujących, metal, wyroby gumowe w konserwancie, itd. – do transportu nie są przyjmowane.

10. Butelki szklane z płynów żywnościowych są przyjmowane do transportu w skrzyniach tekturowych zgodnie z oznakowaniem „W GÓRĘ”, „Kruche, Ostrożnie”. Przed umieszczeniem butelki w skrzyni, należy włożyć ją do plastikowej torebki, a następnie owinąć folią powietrzno-bąbelkową lub wykorzystać inny uszczelniacz.

11. Szkło płaskie:

Szkło płaskie wszystkich rodzajów i rozmiarów musi być pakowane w wielofunkcyjne pojemniki lub skrzynie drewniane z usztywniaczami, umieszczając między nimi i ze wszystkich stron uszczelki piankowe lub inny uszczelniacz zgodnie z oznakowaniem.

12. Szyby samochodowe, części samochodowe (plastikowe, metalowe).

Szyby samochodowe, metalowe części samochodowe (zderzaki, drzwi, itd.) powinny być pakowane w wielofunkcyjne pojemniki lub skrzynie drewniane z usztywniaczami, wyposażone w uszczelki wewnętrzne zgodnie z oznakowaniem. Plastikowe części samochodowe powinny być pakowane w stałą skrzynię ze sztywnego opakowania z tektury falistej z usztywniaczami, wyposażone w uszczelki wewnętrzne zgodnie z oznakowaniem.

13. Produkty przemysłu celulozowo-papierniczego.

Bele celulozy powinny być owinięte papierem i zaciągnięte pasami z taśmy stalowej lub drutu stalowego. Papier musi być dostarczony do transportu w zwojach, zapakowanych w kilka warstw mocnym papierem do pakowania, i w stosach, zapakowanych w skrzyniach drewnianych lub w dwóch tarczach; celuloza – w postaci płytek, zapakowanych w belach. Skrzynie i tarcze powinny być owinięte stalową taśmą do pakowania.

14. Produkty przemysłu chemiczno-farmaceutycznego i perfumeryjno-kosmetycznego w szklanych lub innych kruchych zbiornikach powinny być umieszczone w skrzyniach z gniazdami. Butelki szklane są umieszczane w klatki drewniane lub tekturę z gniazdami dla poszczególnych jednostek. Spód skrzynek, wolne przedziały w gniazdach i koszykach oraz przestrzeń pod pokrywą należy wypełnić materiałem do pakowania.

Klient, podpisując list przewozowy, potwierdza, że przekazany Przewoźnikowi ładunek jest zapakowany zgodnie z powyższymi zasadami, nie należy do kategorii ładunków, zabronionych do przewozu zgodnie z Umową oraz obecnym prawodawstwem. A także to, że do transportu jego ładunku nie są potrzebne specjalne środki bezpieczeństwa, i jego transport nie pociąga za sobą naruszenie obecnego prawodawstwa. Całą odpowiedzialność za transport zapakowanych niezgodnie z powyższymi Zasadami ładunków ponosi Klient i Nadawca ładunku. Odpowiedzialność za naruszenie niniejszych zasad ponosi Klient i Nadawca ładunku.